Azerbaijan

them andi Eropa i Asiya

E Azerbaijan si yek them andi Evropa i Asiya.

Azerbaijan
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.