Jorjiya (them)

E Jorjiya si yek Them andi Evropa.

Jorjiya
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.