Ando forovipnasko phuvipen yek them si yek umal Phuvipenasko. Si labyardo te penel vi pe nasiya vi pe Stato. Ando-yek them si xulyaripen, administratsiya, zakonurya, butvar yek konstitusiya, Shagede, e Rekshan tay Manusha, jangle sar Themutne.

Them

Tipurya themeske

editisar
Sherutno lekh: Stato

Yek stato si yek mesto teritoriyo kay si yek xulyaripen tay manusha. Sa i Phuv (bi Antarktikiyako) si rigyardi katar staturya. Akana si 193 staturya prinjarde katar Phandle Nasiye: le 192 membrurya tay o foro Vatikan. Si vi thema, çhaçhes meste, so nay prinjarde katar le avere sar staturya (sar Abkhaziya).

Sherutno lekh: Nasiya

Yek nasiya si yek kidipen manushengo so godisaren ke si amyazmata lende (vunivar, myazutno sel, chhib, dharm vai puranipen).

Them, stato, nasiya

editisar

Butvar le lava "them", "stato", "nasiya" si labyarde sar si lenge myazutne xatyarimata. Ververimata mashkar lende avena:

  • them si yek umal phuvipnasko, Yek rik Phuvyaki;
  • nasiya si yek kidipen manushengo;
  • stato si yek kidipen institutsiyengo xulyaripnaske, mesto pe yek rik Phuvyaki.

Dikh vi

editisar