Bosniya thai Hercegovina

E Bosniya thai Hercegovina si yek Them andi Evropa.

Bosniya thai Hercegovina
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.