Puraneder versiye

10 oxtotonai 2021

13 shovtonai 2017

4 shovtonai 2017

16 shtartonai 2016

7 tritonai 2013

5 panjtonai 2012

4 panjtonai 2012

2 deshuduitonai 2009

12 deshtonai 2009

14 shovtonai 2009

26 deshuduitonai 2008

29 deshuekhtonai 2008

23 deshtonai 2008

21 deshtonai 2008

10 oxtotonai 2008

29 eftatonai 2008

21 oxtotonai 2007

30 shtartonai 2006

25 tritonai 2006