Puraneder versiye

16 shtartonai 2016

24 deshuduitonai 2015

7 tritonai 2013

12 duitonai 2013

25 shovtonai 2012

20 shovtonai 2012

17 shovtonai 2012

13 shovtonai 2012

13 enyatonai 2011

9 enyatonai 2011

5 enyatonai 2011

28 panjtonai 2010

14 pervonai 2010

28 panjtonai 2009

26 panjtonai 2009

24 panjtonai 2009

15 panjtonai 2009

22 pervonai 2009

24 enyatonai 2008

30 panjtonai 2008

9 tritonai 2008

1 tritonai 2008

29 deshuduitonai 2007

7 deshuduitonai 2007

15 deshuekhtonai 2007

29 enyatonai 2007

15 enyatonai 2007

4 shovtonai 2007

27 pervonai 2007

5 pervonai 2007

9 shovtonai 2006

6 shovtonai 2006

15 panjtonai 2006

22 shtartonai 2006

14 shtartonai 2006

13 shtartonai 2006

7 shtartonai 2006

6 shtartonai 2006

50 mai vechi