Jermanikani chib

E Jermanikani chib (pe Jermanikani Deutsche Sprache) si yek vestutni jermane, tay Indo-Europikani chib. E Jermanikani chib si e daki chib, a 100.000.000 jene. blau

Jermanikani chib ande e lumya.

130.000.000 jene vakeren la (sar daki chib vay duyti chib) ande Austriya, Jermaniya, Elvetsiya, Danemarka, Franchiya, Beljiya, Polska, Italiya, Rumuniya, Ungariya, Rusiya, Chexiya, Sloveniya, Serbiya, Lituaniya, Latviya, Estoniya, Arxentina, Brasiliya, Namibiya, Luksemburgo, Liechtenstayno tay Slovayko.

E Jermanikani chib si yek ofisyalni chib ande Austriya, Beljiya, Jermaniya, Italiya, Luksemburgo, Liechtenstayno, Elvetsiya, Europikano Yekipen, tay Vatikano foro.