Chhibavipnaski familiya

(Redirecționat de la Chhibavipnaske familiye)

Anda ekh chhibavipnaski familiya si pasharne chhiba so aven vai fal te aven andar ekh angluni chhib. Ekh chhib so nai la ni aver pasharni chhib si ekh korkori chhib.

Xulavipen le manushikane chhibavipnaske familiye

Vunivar nai dudalo andar save purane chhiba aven varesave chhiba kana aven andar ekh zoralo chhibavipnasko azbalipen, sar le kreyolikane chhiba vai aver xamome chhiba.

Dikh vi

editisar

Avrune phandimata

editisar