Ekh korkori chhib si ekh chhib savya nai la pasharne, endaya chhiba, chi janel pes savya chhibatar avel. Kadya si le chhibavipnaske familiye saven si len numa ekh chhib, sar baskani, ainu, burushaski, koreyanika thai aver.

Le mule korkore chhiba

editisar

Kana ekh purani muli chhib na janel pes mishto, phenel pes ke si korkori ji kana janel pes sar sas. Kadya si i etruskani, janel pes cira pe late, varesave manusha phenen ke si Indo-Europikani, ama nai dudalo. Si mule chhiba mishto jangle, sar i sumerikani, ama si chache korkore chhiba, kana nai len aver pasharne, endaya chhiba.