Chhibavipnasko azbalipen

Chhibavipnasko azbalipen si kana vakyarne le verver chhibange den duma khetanes, kana si butchhibavipen.

Ekhe chhibake shaipena te paruvel aver chhibModificare

Lavenge denipenaModificare

Sar misalyake, ando akanutno vaxt but chhiba len lava andar i Anglezikani chhib thai ando nakhlo vaxt, i anglezikani lyas but lava andar i Latinikani thai i Franchikani.

Chhibavipnaske formenge denipenaModificare

O azbalipen shai te jal mai anglal, kana ekh chhib lel gramatikane forme andar aver chhib(a). Sar misalyake, i Nepal bhasa si ekh Sino-Tibetani chhib, ama lake vakyarne beshen mashkar vakyarnende le Indo-Irane chhibange thai lyas Indo-Irane forme. Vai i Romani chhib lyas varesave gramatikane forme andar i Elenikani chhib.

Chhibavipnasko paruvipenModificare

O chhibavipnasko azbalipen vi shai te kerel ekh chhibake vavkyarne te paruven la pe aver chhib.

Neve chhibango kerdipen: kreolikane chhibaModificare

Andar ekh chhibavipnasko azbalipen shai te avel ekh nevi chhib kana le manusha so nai len ekh khetani chhib beshen khetanes. Kadya shai te avel vi i Romani chhib andar verver Indo-Aryane chhiba thai diyalekturya, 11to shelbersheste.

Ekh avreste thai bi ekh avreste paruvipenModificare

Butvar le paruvipena si numa pe ekh rig, sar i chinezika chhib paruvdyas i japonezika, ama i japonezika chi paruvdyas i chinezika.