Puraneder versiye

18 shovtonai 2017

16 shtartonai 2016

7 tritonai 2013

1 duitonai 2013

18 deshuduitonai 2012

15 deshuekhtonai 2012

6 deshuekhtonai 2012

22 enyatonai 2012

17 shtartonai 2012

5 deshtonai 2011

10 enyatonai 2011

14 oxtotonai 2011

13 eftatonai 2011

7 eftatonai 2011

24 shovtonai 2011

23 shovtonai 2011

12 shovtonai 2011

1 panjtonai 2011

26 shtartonai 2011

17 deshuduitonai 2009

14 deshuduitonai 2009

11 deshuduitonai 2009

13 deshtonai 2009

21 oxtotonai 2009

7 shovtonai 2009

31 panjtonai 2009

26 duitonai 2009

12 pervonai 2009

11 deshuduitonai 2008

29 deshuekhtonai 2008

23 deshuekhtonai 2008

13 enyatonai 2008

29 deshuduitonai 2007

3 deshuduitonai 2007

12 deshtonai 2007

22 enyatonai 2007

6 enyatonai 2007

24 pervonai 2007

12 deshuduitonai 2006

20 eftatonai 2006

31 tritonai 2006