Puraneder versiye

21 shovtonai 2017

16 shtartonai 2016

2 shtartonai 2015

7 tritonai 2013

17 duitonai 2013

5 duitonai 2013

7 pervonai 2013

10 deshuduitonai 2012

2 deshuekhtonai 2012

20 deshtonai 2012

30 eftatonai 2012

9 eftatonai 2012

16 shovtonai 2012

8 shovtonai 2012

9 shtartonai 2012

5 shtartonai 2012

30 tritonai 2012

12 tritonai 2012

5 duitonai 2012

4 pervonai 2012

15 deshuduitonai 2011

21 deshuekhtonai 2011

31 oxtotonai 2011

4 eftatonai 2011

11 shovtonai 2011

16 shtartonai 2011

9 duitonai 2011

5 duitonai 2011

27 pervonai 2011

8 deshuduitonai 2010

30 deshuekhtonai 2010

20 deshuekhtonai 2010

26 oxtotonai 2010

20 oxtotonai 2010

17 eftatonai 2010

8 eftatonai 2010

1 eftatonai 2010

18 shovtonai 2010

1 shtartonai 2010

3 tritonai 2010

14 pervonai 2010

19 deshuduitonai 2009

15 deshuduitonai 2009

20 deshtonai 2009

29 enyatonai 2009

2 enyatonai 2009

29 oxtotonai 2009

28 oxtotonai 2009