Puraneder versiye

2 eftatonai 2016

7 tritonai 2013

13 deshtonai 2012

12 enyatonai 2012

5 panjtonai 2012

4 duitonai 2012

23 deshuekhtonai 2011

19 deshuekhtonai 2011

26 shtartonai 2011

26 deshtonai 2010

25 deshtonai 2010

23 oxtotonai 2010

10 eftatonai 2010

30 shovtonai 2010

16 shtartonai 2010

19 pervonai 2010

24 oxtotonai 2009

15 oxtotonai 2009

23 shovtonai 2009

21 shovtonai 2009

1 shtartonai 2009

29 deshuduitonai 2008

28 deshuekhtonai 2008

25 deshuekhtonai 2008

7 deshtonai 2008

30 oxtotonai 2008

5 oxtotonai 2008

10 eftatonai 2008

6 eftatonai 2008

20 tritonai 2008

12 tritonai 2008

28 pervonai 2008

13 deshuduitonai 2007

16 deshuekhtonai 2007

24 enyatonai 2007

12 eftatonai 2007

7 eftatonai 2007

18 tritonai 2007

12 pervonai 2007

18 deshuduitonai 2006

19 oxtotonai 2006