Puraneder versiye

20 oxtotonai 2021

3 eftatonai 2017

9 panjtonai 2014

29 shtartonai 2014

7 tritonai 2013

11 enyatonai 2012

25 shovtonai 2012

19 tritonai 2012

4 shtartonai 2011

17 duitonai 2011

25 deshuekhtonai 2010

20 deshuekhtonai 2010

1 deshuekhtonai 2010

12 deshtonai 2010

30 oxtotonai 2010

15 oxtotonai 2010

13 oxtotonai 2010

30 shovtonai 2010

16 tritonai 2010

8 duitonai 2010

3 duitonai 2010

14 pervonai 2010

5 deshuekhtonai 2009

24 deshtonai 2009

22 oxtotonai 2009

19 oxtotonai 2009

16 eftatonai 2009

7 eftatonai 2009

24 panjtonai 2009

15 panjtonai 2009

14 panjtonai 2009

7 tritonai 2009

9 duitonai 2009

18 pervonai 2009

14 pervonai 2009

12 deshuduitonai 2008

7 deshuduitonai 2008

5 deshuduitonai 2008

24 deshuekhtonai 2008

16 deshuekhtonai 2008

23 shtartonai 2008

29 pervonai 2008

10 oxtotonai 2006

25 tritonai 2006