Puraneder versiye

16 shtartonai 2016

19 shtartonai 2015

7 tritonai 2013

31 deshtonai 2012

14 panjtonai 2012

19 eftatonai 2011

17 panjtonai 2011

13 duitonai 2011

15 deshtonai 2010

5 shtartonai 2010

11 tritonai 2009

7 deshtonai 2008

19 oxtotonai 2008

23 eftatonai 2008

4 panjtonai 2008

26 tritonai 2008

31 pervonai 2008

16 pervonai 2008

12 deshuekhtonai 2007

4 deshtonai 2007

25 oxtotonai 2007

17 shtartonai 2007

5 tritonai 2007

1 pervonai 2007

22 shtartonai 2006

6 shtartonai 2006

5 shtartonai 2006