Puraneder versiye

18 shovtonai 2017

16 shtartonai 2016

11 tritonai 2013

7 tritonai 2013

20 duitonai 2013

1 duitonai 2013

15 deshuekhtonai 2012

15 deshuduitonai 2011

13 deshuekhtonai 2011

9 enyatonai 2011

14 eftatonai 2011

20 panjtonai 2011

22 eftatonai 2010

6 duitonai 2010

24 pervonai 2010

11 pervonai 2010

22 panjtonai 2009

3 panjtonai 2009

2 duitonai 2009

4 pervonai 2009

20 deshuduitonai 2008

3 deshuduitonai 2008

26 enyatonai 2008

26 oxtotonai 2008

25 shovtonai 2008

7 deshuekhtonai 2007

9 oxtotonai 2007

29 eftatonai 2007

5 pervonai 2007

20 eftatonai 2006