Puraneder versiye

3 eftatonai 2017

16 shtartonai 2016

7 tritonai 2013

13 oxtotonai 2012

17 duitonai 2012

4 pervonai 2012

12 enyatonai 2011

1 enyatonai 2011

6 shovtonai 2011

19 duitonai 2011

4 duitonai 2011

22 enyatonai 2010

11 tritonai 2010

16 oxtotonai 2008

13 duitonai 2008

16 enyatonai 2007

3 oxtotonai 2007

2 eftatonai 2007

10 panjtonai 2007

17 shtartonai 2007

10 duitonai 2007

27 pervonai 2007