Puraneder versiye

26 shovtonai 2017

7 tritonai 2013

18 shtartonai 2012

31 tritonai 2012

7 duitonai 2012

5 duitonai 2012

29 oxtotonai 2011

3 oxtotonai 2011

16 shovtonai 2010

21 duitonai 2010

16 duitonai 2010

9 duitonai 2010

13 deshuduitonai 2009

7 deshuduitonai 2009

10 deshtonai 2009

1 enyatonai 2009

24 oxtotonai 2009

13 tritonai 2009

30 pervonai 2009

10 pervonai 2009

5 pervonai 2009

10 deshuduitonai 2008

24 deshtonai 2008

8 deshtonai 2008

10 tritonai 2008

22 deshtonai 2007

10 deshtonai 2007

28 eftatonai 2007

29 shovtonai 2007

29 panjtonai 2007

30 pervonai 2007

21 oxtotonai 2006