E Them Pilestinê (arabikanes: Filastīn / فلسطين - Daulat Filastin / دولةفلسطين) si yek them andi Mashkarutni Asiya.

Flag of Palestine - long triangle.svg
مائةجنيه-فلسطيني.jpg
British Mandate Palestinian passport.jpg
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.