Ekh lakh (Bangla: লাখ) si ekh gin le Desi ginavipnasko sistemosko prinjardo kai Bharat, Bangladesh, Pakistan, Shri Lanka, Myanmar. Ekh lakh si ekh shel miye (105). Ekh shel lakh si ekh kror vai desh miliyonurya.

Kadava ginavipen thol xulavitorya pe aver thana sar avryal i Sudutni Asiya. Sar misalyake, 30 lakh (3 miliyonurya) lekhavdyovel sar 30,00,000 chi 3,000,000.

Kadava gin si vi andi Svahili chhib, navyardo lakhi. Pe chorengi chhib andar Mumbai phenel pes peti.

Kai Bangla Vaishnava ekh lakh si o divesutno acharuno bashavipen le Hareske nava [1]; le duma ekh lakh nava janglyoven but.

Dikh viModificare

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.