O Bangladesh si Yek them andi Sudutni Asiya.

Flag of Bangladesh.svg
Bangladesh (orthographic projection).svg
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.