Vietnam si yek Them ando Asiya.

Vietnam
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.