Puraneder versiye

14 shtartonai 2013

7 tritonai 2013

28 duitonai 2013

20 duitonai 2013

16 duitonai 2013

6 duitonai 2013

8 deshtonai 2012

7 oxtotonai 2012

2 eftatonai 2012

24 shovtonai 2012

15 shovtonai 2012

10 shovtonai 2012

17 shtartonai 2012

3 duitonai 2012

26 oxtotonai 2011

24 tritonai 2011

17 deshuduitonai 2010

18 enyatonai 2010

8 panjtonai 2010

20 tritonai 2010

6 tritonai 2010

18 pervonai 2010

7 shtartonai 2009

22 eftatonai 2008

12 eftatonai 2008

5 eftatonai 2008

22 shovtonai 2008

4 shovtonai 2008

2 shovtonai 2008

29 panjtonai 2008

23 panjtonai 2008

22 panjtonai 2008

13 panjtonai 2008

8 panjtonai 2008

25 shtartonai 2008

15 tritonai 2008

12 tritonai 2008

8 tritonai 2008

22 deshuekhtonai 2007

13 duitonai 2007

28 shtartonai 2006