Puraneder versiye

12 deshuduitonai 2017

3 eftatonai 2017

7 tritonai 2013

1 tritonai 2013

23 duitonai 2013

8 duitonai 2013

16 enyatonai 2012

6 oxtotonai 2012

11 eftatonai 2012

2 shovtonai 2012

1 shovtonai 2012

6 shtartonai 2012

5 shtartonai 2012

1 shtartonai 2012

7 tritonai 2012

6 tritonai 2012

17 duitonai 2012

13 duitonai 2012

11 duitonai 2012

27 pervonai 2012

24 pervonai 2012

23 pervonai 2012

21 deshuduitonai 2011

3 oxtotonai 2011

16 deshuekhtonai 2010

18 deshtonai 2010

30 enyatonai 2010

27 enyatonai 2010

9 enyatonai 2010

26 duitonai 2010

20 deshuduitonai 2009

12 deshuduitonai 2009

31 deshtonai 2009

13 deshtonai 2009

29 pervonai 2009

19 deshuduitonai 2008

10 deshuduitonai 2008

16 deshuekhtonai 2008

30 deshtonai 2008

1 deshtonai 2008

23 enyatonai 2008

17 enyatonai 2008

3 oxtotonai 2006

28 shtartonai 2006