Puraneder versiye

7 deshuekhtonai 2013

7 tritonai 2013

18 pervonai 2013

6 pervonai 2013

14 deshuekhtonai 2012

3 deshuekhtonai 2012

24 deshtonai 2012

22 deshtonai 2012

2 enyatonai 2012

3 eftatonai 2012

28 shovtonai 2012

29 panjtonai 2012

13 panjtonai 2012

21 shtartonai 2012

28 tritonai 2012

21 duitonai 2012

28 pervonai 2012

23 deshuduitonai 2011

16 deshuduitonai 2011

11 deshuduitonai 2011

24 deshuekhtonai 2011

4 deshuekhtonai 2011

28 enyatonai 2011

25 enyatonai 2011

23 oxtotonai 2011

17 eftatonai 2011

22 panjtonai 2011

29 tritonai 2011

23 tritonai 2011

13 tritonai 2011

4 tritonai 2011

30 pervonai 2011

27 pervonai 2011

19 pervonai 2011

17 pervonai 2011

24 deshtonai 2010

22 deshtonai 2010

14 deshtonai 2010

3 deshtonai 2010

12 eftatonai 2010

20 shovtonai 2010

14 shovtonai 2010

22 shtartonai 2010

21 shtartonai 2010

22 duitonai 2010

3 duitonai 2010

30 pervonai 2010

50 mai vechi