Puraneder versiye

8 tritonai 2013

7 tritonai 2013

13 deshuduitonai 2012

13 enyatonai 2012

28 oxtotonai 2012

13 oxtotonai 2012

20 shovtonai 2012

12 shovtonai 2012

10 shtartonai 2012

9 tritonai 2012

25 duitonai 2012

19 enyatonai 2011

2 shtartonai 2011

5 tritonai 2011

19 deshtonai 2010

17 shovtonai 2010

19 tritonai 2010

17 deshuekhtonai 2009

16 deshtonai 2009

10 deshtonai 2009

22 enyatonai 2009

14 enyatonai 2009

23 oxtotonai 2009

5 shovtonai 2009

10 panjtonai 2009

23 tritonai 2009

27 duitonai 2009

20 eftatonai 2006