Puraneder versiye

16 shtartonai 2022

7 tritonai 2013

23 deshuduitonai 2012

20 deshtonai 2012

11 deshtonai 2012

11 oxtotonai 2012

17 eftatonai 2012

13 shovtonai 2012

30 panjtonai 2012

3 panjtonai 2012

28 shtartonai 2012

28 pervonai 2012

9 deshuduitonai 2011

7 enyatonai 2011

14 oxtotonai 2011

19 shovtonai 2011

10 shovtonai 2011

31 panjtonai 2011

20 panjtonai 2011

3 panjtonai 2011

27 tritonai 2011

20 deshuekhtonai 2010

5 deshuekhtonai 2010

4 deshuekhtonai 2010

27 deshtonai 2010

17 deshtonai 2010

25 enyatonai 2010

26 oxtotonai 2010

13 oxtotonai 2010

8 oxtotonai 2010

6 oxtotonai 2010

20 shtartonai 2010

26 tritonai 2010

8 pervonai 2010

24 deshuduitonai 2009

9 deshuekhtonai 2009

21 deshtonai 2009

22 enyatonai 2009

21 enyatonai 2009

15 eftatonai 2009

13 eftatonai 2009

5 eftatonai 2009

10 panjtonai 2009

12 shtartonai 2009

20 tritonai 2009

26 pervonai 2009

22 pervonai 2009

50 mai vechi