Puraneder versiye

4 shovtonai 2017

7 tritonai 2013

17 deshuduitonai 2012

19 deshuekhtonai 2012

14 deshtonai 2012

11 deshtonai 2012

4 enyatonai 2012

16 oxtotonai 2012

12 panjtonai 2012

29 tritonai 2012

6 tritonai 2012

8 duitonai 2012

4 duitonai 2012

1 duitonai 2012

27 pervonai 2012

18 pervonai 2012

22 deshuduitonai 2011

31 deshtonai 2011

18 deshtonai 2011

13 deshtonai 2011

9 deshtonai 2011

8 deshtonai 2011

7 deshtonai 2011

24 enyatonai 2011

21 enyatonai 2011

27 oxtotonai 2011

17 oxtotonai 2011

12 oxtotonai 2011

18 eftatonai 2011

14 eftatonai 2011

6 eftatonai 2011

2 panjtonai 2011

13 shtartonai 2011

4 shtartonai 2011

27 tritonai 2011

16 duitonai 2011

8 duitonai 2011

6 duitonai 2011

25 pervonai 2011

12 enyatonai 2010

23 shovtonai 2010

13 shovtonai 2010

6 shovtonai 2010

19 panjtonai 2010

50 mai vechi