Puraneder versiye

13 shtartonai 2013

7 tritonai 2013

17 eftatonai 2012

15 eftatonai 2012

14 eftatonai 2012

11 eftatonai 2012

29 tritonai 2012

10 deshtonai 2011

8 deshtonai 2011

7 deshtonai 2011

6 deshtonai 2011

2 enyatonai 2011

28 oxtotonai 2011

19 oxtotonai 2011

18 oxtotonai 2011

9 oxtotonai 2011

21 panjtonai 2011

11 shtartonai 2011

5 shtartonai 2011

28 duitonai 2011

18 duitonai 2011

17 duitonai 2011

31 pervonai 2011

22 deshuduitonai 2010

15 deshuduitonai 2010

14 deshuduitonai 2010

24 deshuekhtonai 2010

28 deshtonai 2010

25 enyatonai 2010

7 oxtotonai 2010

3 oxtotonai 2010

26 eftatonai 2010

24 eftatonai 2010

15 eftatonai 2010

8 eftatonai 2010

26 shovtonai 2010

12 shovtonai 2010

11 shovtonai 2010

19 panjtonai 2010

28 shtartonai 2010

14 shtartonai 2010

11 shtartonai 2010

10 shtartonai 2010

13 tritonai 2010

25 duitonai 2010

50 mai vechi