Puraneder versiye

13 shtartonai 2013

7 tritonai 2013

12 duitonai 2013

27 deshuekhtonai 2012

17 eftatonai 2012

16 eftatonai 2012

13 eftatonai 2012

12 eftatonai 2012

18 panjtonai 2012

17 panjtonai 2012

10 deshtonai 2011

9 deshtonai 2011

8 deshtonai 2011

6 deshtonai 2011

17 enyatonai 2011

19 oxtotonai 2011

18 oxtotonai 2011

9 oxtotonai 2011

21 panjtonai 2011

11 shtartonai 2011

5 shtartonai 2011

3 shtartonai 2011

18 duitonai 2011

17 duitonai 2011

31 pervonai 2011

28 pervonai 2011

27 pervonai 2011

28 deshuduitonai 2010

23 deshuduitonai 2010

20 deshuduitonai 2010

16 deshuduitonai 2010

11 deshuduitonai 2010

5 deshuduitonai 2010

25 deshuekhtonai 2010

24 deshuekhtonai 2010

23 deshuekhtonai 2010

18 deshuekhtonai 2010

17 deshuekhtonai 2010

16 deshuekhtonai 2010

27 deshtonai 2010

26 deshtonai 2010

23 enyatonai 2010

50 mai vechi