Puraneder versiye

2 shtartonai 2013

30 deshuduitonai 2012

24 shovtonai 2012

4 shtartonai 2012

9 tritonai 2012

12 pervonai 2012

6 deshuduitonai 2011

27 deshuekhtonai 2011

26 deshtonai 2011

13 deshtonai 2011

9 oxtotonai 2011

20 panjtonai 2011

25 shtartonai 2011

10 shtartonai 2011

9 tritonai 2011

26 duitonai 2011

21 duitonai 2011

19 duitonai 2011

15 duitonai 2011

23 deshtonai 2009

3 shovtonai 2009

31 panjtonai 2009

16 panjtonai 2009

14 panjtonai 2009

13 shtartonai 2009

12 deshuduitonai 2008

18 deshuekhtonai 2008

15 deshuekhtonai 2008

26 oxtotonai 2008

4 oxtotonai 2008

21 shovtonai 2008

3 shtartonai 2008

9 deshuekhtonai 2007

14 shovtonai 2007

31 oxtotonai 2006