Puraneder versiye

4 shovtonai 2017

7 tritonai 2013

7 pervonai 2013

2 pervonai 2013

29 shtartonai 2012

4 duitonai 2012

10 pervonai 2012

6 deshuduitonai 2011

9 deshtonai 2011

7 deshtonai 2011

6 enyatonai 2011

3 panjtonai 2011

28 tritonai 2011

24 tritonai 2011

27 duitonai 2011

19 deshuduitonai 2010

26 deshuekhtonai 2010

21 deshuekhtonai 2010

20 deshuekhtonai 2010

15 deshuekhtonai 2010

24 deshtonai 2010

20 oxtotonai 2010

23 shovtonai 2010

4 shovtonai 2010

18 panjtonai 2010

16 panjtonai 2010

14 shtartonai 2010

9 shtartonai 2010

23 tritonai 2010

27 duitonai 2010

8 duitonai 2010

20 deshuduitonai 2009

18 deshuduitonai 2009

29 deshuekhtonai 2009

28 deshuekhtonai 2009

22 deshuekhtonai 2009

27 deshtonai 2009

6 deshtonai 2009

3 deshtonai 2009

23 enyatonai 2009

3 enyatonai 2009

4 oxtotonai 2009

28 shovtonai 2009

5 panjtonai 2009

2 panjtonai 2009

50 mai vechi