Puraneder versiye

13 shtartonai 2013

11 duitonai 2013

31 pervonai 2013

28 pervonai 2013

16 pervonai 2013

7 pervonai 2013

17 deshuduitonai 2012

20 deshuekhtonai 2012

11 deshuekhtonai 2012

26 deshtonai 2012

13 deshtonai 2012

11 deshtonai 2012

15 eftatonai 2012

15 shovtonai 2012

9 shovtonai 2012

8 shovtonai 2012

18 panjtonai 2012

29 shtartonai 2012

12 shtartonai 2012

27 tritonai 2012

9 pervonai 2012

9 deshuekhtonai 2011

4 deshuekhtonai 2011

9 deshtonai 2011

6 deshtonai 2011

14 enyatonai 2011

30 shovtonai 2011

12 shovtonai 2011

3 shovtonai 2011

2 panjtonai 2011

18 shtartonai 2011

11 shtartonai 2011

20 tritonai 2011

28 duitonai 2011

15 duitonai 2011

14 duitonai 2011

8 duitonai 2011

7 duitonai 2011

3 duitonai 2011

25 pervonai 2011

7 pervonai 2011

17 deshuduitonai 2010

50 mai vechi