Puraneder versiye

17 eftatonai 2020

1 shovtonai 2019

18 panjtonai 2019

14 tritonai 2018

14 deshuduitonai 2017

26 deshuekhtonai 2017

25 deshuekhtonai 2017

17 shtartonai 2016

30 pervonai 2016

2 pervonai 2016

28 deshuduitonai 2015

50 mai vechi