Puraneder versiye

21 shovtonai 2017

2 shtartonai 2015

7 tritonai 2013

8 duitonai 2013

9 deshuekhtonai 2012

2 deshuekhtonai 2012

1 deshuekhtonai 2012

27 deshtonai 2012

23 deshtonai 2012

27 enyatonai 2012

20 enyatonai 2012

5 eftatonai 2012

25 shovtonai 2012

15 shovtonai 2012

17 panjtonai 2012

12 panjtonai 2012

9 panjtonai 2012

9 shtartonai 2012

28 tritonai 2012

26 tritonai 2012

22 tritonai 2012

18 tritonai 2012

17 tritonai 2012

14 tritonai 2012

21 duitonai 2012

3 duitonai 2012

2 duitonai 2012

30 deshuduitonai 2011

28 deshuduitonai 2011

6 deshuduitonai 2011

4 deshuduitonai 2011

17 deshuekhtonai 2011

12 deshuekhtonai 2011

8 deshuekhtonai 2011

7 deshuekhtonai 2011

4 deshuekhtonai 2011

2 deshuekhtonai 2011

1 deshuekhtonai 2011

26 deshtonai 2011

23 deshtonai 2011

22 deshtonai 2011

17 deshtonai 2011

16 deshtonai 2011

14 deshtonai 2011

50 mai vechi