Puraneder versiye

25 eftatonai 2023

3 shovtonai 2023

29 panjtonai 2023

15 panjtonai 2023

14 panjtonai 2023

25 shtartonai 2023

7 shtartonai 2023

16 tritonai 2023

6 tritonai 2023

5 tritonai 2023

26 deshuduitonai 2022

15 deshuduitonai 2022

9 deshuekhtonai 2022

1 deshtonai 2022

29 enyatonai 2022

30 deshuekhtonai 2021

10 oxtotonai 2021

22 eftatonai 2020

17 eftatonai 2020

7 eftatonai 2020

17 shtartonai 2020

29 panjtonai 2019

21 panjtonai 2019

50 mai vechi