Puraneder versiye

12 shovtonai 2023

9 shovtonai 2023

6 shovtonai 2023

2 shovtonai 2023

14 panjtonai 2023

11 shovtonai 2019

6 enyatonai 2017

25 shovtonai 2017

4 shovtonai 2017

24 pervonai 2017

14 pervonai 2017

7 deshuekhtonai 2016

20 oxtotonai 2015

2 tritonai 2015

2 tritonai 2014

31 eftatonai 2013

7 tritonai 2013

23 pervonai 2013

18 deshtonai 2012

17 oxtotonai 2012

13 oxtotonai 2012

12 oxtotonai 2012

10 oxtotonai 2012

28 deshuduitonai 2011

30 oxtotonai 2011

30 tritonai 2011

28 tritonai 2011

29 deshuduitonai 2009

6 deshuduitonai 2009

13 deshtonai 2009

22 oxtotonai 2008

30 enyatonai 2007

30 oxtotonai 2007

28 eftatonai 2007

50 mai vechi