Puraneder versiye

30 deshuekhtonai 2017

16 shtartonai 2016

6 shtartonai 2014

7 tritonai 2013

8 eftatonai 2012

4 duitonai 2012

13 deshuduitonai 2011

27 oxtotonai 2011

15 eftatonai 2011

30 shovtonai 2011

9 shovtonai 2011

7 panjtonai 2011

2 tritonai 2011

23 duitonai 2011

16 duitonai 2011

21 deshuekhtonai 2010

25 enyatonai 2010

23 enyatonai 2010

31 deshuduitonai 2009

11 deshtonai 2009

2 enyatonai 2009

25 shovtonai 2009

24 shovtonai 2009

18 shtartonai 2009

16 duitonai 2009

19 pervonai 2009

31 deshuduitonai 2008

27 oxtotonai 2008

16 oxtotonai 2008

15 oxtotonai 2008

13 oxtotonai 2008

1 shovtonai 2008

17 shtartonai 2008

28 tritonai 2008

22 tritonai 2008

30 enyatonai 2007

27 enyatonai 2007

25 enyatonai 2007

13 oxtotonai 2007

1 oxtotonai 2007

22 eftatonai 2007

21 shovtonai 2007

29 panjtonai 2007

19 tritonai 2007

31 pervonai 2007

20 deshuduitonai 2006

4 oxtotonai 2006