Puraneder versiye

18 shovtonai 2017

17 shovtonai 2017

9 tritonai 2017

16 shtartonai 2016

7 tritonai 2013

4 tritonai 2013

10 enyatonai 2012

3 enyatonai 2012

8 panjtonai 2012

9 duitonai 2012

21 pervonai 2012

5 pervonai 2012

24 deshuduitonai 2011

4 oxtotonai 2011

31 eftatonai 2011

31 panjtonai 2011

14 duitonai 2011

27 pervonai 2011

3 pervonai 2011

19 deshuduitonai 2010

18 deshtonai 2010

5 deshtonai 2010

1 deshtonai 2010

2 enyatonai 2010

27 shovtonai 2010

7 shovtonai 2010

3 panjtonai 2010

18 shtartonai 2010

24 tritonai 2010

13 deshtonai 2009

14 shovtonai 2009

6 shovtonai 2009

29 shtartonai 2009

20 shtartonai 2009

3 shtartonai 2009

1 tritonai 2009

10 duitonai 2009

30 pervonai 2009

4 pervonai 2009

11 deshuduitonai 2008

4 deshuduitonai 2008

13 deshuekhtonai 2008

12 deshuekhtonai 2008

11 deshuekhtonai 2008

30 deshtonai 2008

10 enyatonai 2008

50 mai vechi