Puraneder versiye

4 shovtonai 2017

16 shtartonai 2016

27 deshuduitonai 2015

19 oxtotonai 2015

8 tritonai 2013

7 tritonai 2013

2 pervonai 2013

24 deshuduitonai 2012

11 panjtonai 2012

9 enyatonai 2011

12 eftatonai 2011

19 duitonai 2011

17 duitonai 2011

5 shtartonai 2010

7 duitonai 2010

4 duitonai 2010

13 deshtonai 2009

25 oxtotonai 2008

17 oxtotonai 2008

24 shovtonai 2008

4 panjtonai 2008

5 duitonai 2008

29 pervonai 2007

18 deshuduitonai 2006

10 enyatonai 2006

13 shtartonai 2006

31 tritonai 2006