Puraneder versiye

26 shovtonai 2017

16 shtartonai 2016

6 panjtonai 2015

2 shtartonai 2015

7 tritonai 2013

10 pervonai 2013

21 shovtonai 2012

17 deshuduitonai 2011

13 deshuduitonai 2011

17 deshuekhtonai 2011

7 deshuekhtonai 2011

25 deshtonai 2011

13 enyatonai 2011

2 oxtotonai 2011

1 oxtotonai 2011

12 eftatonai 2011

9 eftatonai 2011

27 panjtonai 2011

13 panjtonai 2011

22 shtartonai 2011

31 tritonai 2011

30 tritonai 2011

23 pervonai 2011

27 enyatonai 2010

12 enyatonai 2010

23 oxtotonai 2010

29 eftatonai 2010

15 shovtonai 2010

3 shovtonai 2010

1 shovtonai 2010

14 panjtonai 2010

26 tritonai 2010

25 duitonai 2010

22 duitonai 2010

16 pervonai 2010

10 pervonai 2010

10 deshuduitonai 2009

6 deshuduitonai 2009

5 deshuduitonai 2009

28 deshuekhtonai 2009

27 deshtonai 2009

5 deshtonai 2009

30 enyatonai 2009

23 enyatonai 2009

26 oxtotonai 2009

9 eftatonai 2009

27 shovtonai 2009

23 shovtonai 2009

50 mai vechi