Puraneder versiye

29 shovtonai 2017

8 tritonai 2013

26 pervonai 2013

16 pervonai 2013

15 deshuduitonai 2012

4 deshuduitonai 2012

3 deshuduitonai 2012

24 oxtotonai 2012

29 shovtonai 2012

15 shtartonai 2012

25 tritonai 2012

19 tritonai 2012

18 tritonai 2012

12 tritonai 2012

26 duitonai 2012

24 duitonai 2012

22 duitonai 2012

19 duitonai 2012

6 duitonai 2012

27 pervonai 2012

8 pervonai 2012

15 deshuduitonai 2011

8 deshuduitonai 2011

6 deshuekhtonai 2011

20 deshtonai 2011

20 oxtotonai 2011

1 oxtotonai 2011

6 eftatonai 2011