Puraneder versiye

18 shtartonai 2022

14 shtartonai 2022

4 duitonai 2022

28 deshuduitonai 2015

20 shtartonai 2015

11 tritonai 2013

7 tritonai 2013

19 duitonai 2013

4 pervonai 2013

3 deshuekhtonai 2012

13 enyatonai 2012

24 deshuekhtonai 2011

14 deshuekhtonai 2011

20 deshtonai 2011

26 enyatonai 2011

30 shovtonai 2011

25 panjtonai 2011

10 deshuduitonai 2010

8 enyatonai 2010

22 tritonai 2010

19 tritonai 2010

20 duitonai 2010

25 deshuekhtonai 2009

12 deshtonai 2009

16 panjtonai 2009

2 panjtonai 2009

6 shtartonai 2009

18 duitonai 2009

13 duitonai 2009

18 pervonai 2009

5 pervonai 2009

19 deshuduitonai 2008

25 eftatonai 2008

4 deshuduitonai 2007

3 deshuekhtonai 2007

23 deshtonai 2007

12 eftatonai 2007

8 panjtonai 2007

8 pervonai 2007

28 oxtotonai 2006

28 shtartonai 2006