Puraneder versiye

6 shovtonai 2017

24 pervonai 2016

19 shtartonai 2015

3 tritonai 2015

24 eftatonai 2013

7 tritonai 2013

13 duitonai 2013

16 enyatonai 2012

12 enyatonai 2012

23 oxtotonai 2012

8 oxtotonai 2012

28 shovtonai 2012

31 panjtonai 2012

9 duitonai 2012

12 pervonai 2012

25 deshuekhtonai 2011

28 deshtonai 2011

7 oxtotonai 2011

5 oxtotonai 2011

15 eftatonai 2011

22 shtartonai 2011

5 shtartonai 2011

28 tritonai 2011

16 tritonai 2011

13 tritonai 2011

27 duitonai 2011

8 duitonai 2011

4 duitonai 2011

31 pervonai 2011

14 pervonai 2011

6 pervonai 2011

25 deshuduitonai 2010

9 deshuduitonai 2010

12 tritonai 2010

13 deshuduitonai 2009

17 deshuekhtonai 2009

19 deshtonai 2009

14 deshtonai 2009

13 deshtonai 2009

21 enyatonai 2009

6 enyatonai 2009

23 oxtotonai 2009

14 oxtotonai 2009

28 shtartonai 2009

24 shtartonai 2009

23 shtartonai 2009

7 shtartonai 2009

22 tritonai 2009

50 mai vechi