Puraneder versiye

12 shtartonai 2020

2 deshuduitonai 2013

7 tritonai 2013

27 deshuekhtonai 2012

23 deshuekhtonai 2012

24 oxtotonai 2012

23 shovtonai 2012

10 shtartonai 2012

5 duitonai 2012

28 deshuekhtonai 2011

22 deshuekhtonai 2011

13 deshuekhtonai 2011

17 shtartonai 2011

4 shtartonai 2011

16 duitonai 2011

23 oxtotonai 2010

11 eftatonai 2010

10 eftatonai 2010

4 shovtonai 2010

22 panjtonai 2010

25 tritonai 2010

6 duitonai 2010

11 deshuekhtonai 2009

31 eftatonai 2009

16 deshuekhtonai 2008

19 deshtonai 2008

24 oxtotonai 2008

28 panjtonai 2008

19 shtartonai 2008

29 tritonai 2008

3 deshuekhtonai 2007

1 deshuekhtonai 2007

12 deshtonai 2007

5 deshtonai 2007

24 oxtotonai 2007

12 eftatonai 2007

12 shovtonai 2007

4 shovtonai 2007

13 panjtonai 2007

16 tritonai 2007

28 duitonai 2007

16 duitonai 2007

5 duitonai 2007

30 deshuduitonai 2006

18 panjtonai 2006

50 mai vechi