Puraneder versiye

5 shovtonai 2017

24 pervonai 2016

3 deshuekhtonai 2015

14 shtartonai 2015

2 shtartonai 2015

7 tritonai 2013

19 pervonai 2013

17 pervonai 2013

8 deshuduitonai 2012

20 deshuekhtonai 2012

19 deshuekhtonai 2012

6 deshuekhtonai 2012

30 deshtonai 2012

8 deshtonai 2012

19 oxtotonai 2012

24 shovtonai 2012

11 panjtonai 2012

21 shtartonai 2012

15 shtartonai 2012

5 shtartonai 2012

3 shtartonai 2012

29 tritonai 2012

22 tritonai 2012

4 duitonai 2012

1 duitonai 2012

26 pervonai 2012

10 pervonai 2012

7 pervonai 2012

20 deshuekhtonai 2011

30 deshtonai 2011

25 deshtonai 2011

22 deshtonai 2011

17 deshtonai 2011

26 enyatonai 2011

20 enyatonai 2011

25 oxtotonai 2011

17 oxtotonai 2011

15 oxtotonai 2011

31 eftatonai 2011

15 eftatonai 2011

23 shovtonai 2011

14 shovtonai 2011

3 shovtonai 2011

19 panjtonai 2011

4 panjtonai 2011

2 panjtonai 2011

25 tritonai 2011

21 tritonai 2011

50 mai vechi