Puraneder versiye

7 shovtonai 2017

4 shovtonai 2017

24 pervonai 2017

14 pervonai 2017

10 pervonai 2016

7 tritonai 2013

10 deshuduitonai 2009

13 deshtonai 2009

5 panjtonai 2008

10 tritonai 2007

19 deshuduitonai 2006

15 deshuduitonai 2006

3 oxtotonai 2006

7 shtartonai 2006

27 tritonai 2006

25 tritonai 2006