Puraneder versiye

27 deshuekhtonai 2018

2 deshuduitonai 2017

22 enyatonai 2017

25 deshtonai 2015

19 shtartonai 2015

7 tritonai 2013

12 duitonai 2013

31 pervonai 2013

19 pervonai 2013

15 pervonai 2013

28 deshtonai 2012

12 deshtonai 2012

17 enyatonai 2012

27 shovtonai 2012

11 shtartonai 2012

4 shtartonai 2012

30 tritonai 2012

19 tritonai 2012

4 tritonai 2012

4 duitonai 2012

1 duitonai 2012

4 deshuduitonai 2011

20 deshuekhtonai 2011

23 deshtonai 2011

18 deshtonai 2011

17 deshtonai 2011

6 deshtonai 2011

25 enyatonai 2011

9 enyatonai 2011

15 eftatonai 2011

13 eftatonai 2011

10 eftatonai 2011

2 eftatonai 2011

30 shovtonai 2011

3 shovtonai 2011

6 panjtonai 2011

4 panjtonai 2011

12 shtartonai 2011

23 tritonai 2011

21 tritonai 2011

17 tritonai 2011

31 pervonai 2011

16 pervonai 2011

8 pervonai 2011

21 deshuekhtonai 2010

11 deshuekhtonai 2010

9 deshuekhtonai 2010

50 mai vechi