Puraneder versiye

1 shovtonai 2019

27 deshuekhtonai 2017

16 eftatonai 2017

2 eftatonai 2017

16 shtartonai 2016

27 deshuduitonai 2015

13 deshuduitonai 2015

19 shtartonai 2015

15 shtartonai 2015

8 tritonai 2013

7 tritonai 2013

21 duitonai 2013

27 oxtotonai 2012

12 shovtonai 2012

21 panjtonai 2012

4 panjtonai 2012

3 duitonai 2012

27 pervonai 2012

22 pervonai 2012

14 pervonai 2012

1 deshuduitonai 2011

8 deshuekhtonai 2011

5 deshuekhtonai 2011

11 enyatonai 2011

29 oxtotonai 2011

24 shovtonai 2011

15 shovtonai 2011

23 panjtonai 2011

16 panjtonai 2011

15 panjtonai 2011

15 duitonai 2011

10 duitonai 2011

28 pervonai 2011

30 oxtotonai 2010

14 oxtotonai 2010

10 oxtotonai 2010

28 shovtonai 2010

50 mai vechi