Puraneder versiye

12 eftatonai 2021

9 pervonai 2016

11 tritonai 2013

7 tritonai 2013

13 pervonai 2013

13 deshuduitonai 2012

3 deshtonai 2012

13 enyatonai 2012

24 eftatonai 2012

10 eftatonai 2012

18 shovtonai 2011

8 duitonai 2011

5 duitonai 2011

27 deshuekhtonai 2010

17 oxtotonai 2010

30 panjtonai 2010

17 shtartonai 2010

18 tritonai 2009

2 tritonai 2009

7 duitonai 2009

29 enyatonai 2008

4 enyatonai 2008

23 oxtotonai 2008

15 oxtotonai 2008

16 shovtonai 2008

8 shovtonai 2008

23 panjtonai 2008

14 panjtonai 2008

13 panjtonai 2008

8 panjtonai 2008

4 panjtonai 2008

2 panjtonai 2008

23 shtartonai 2008